Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Προφίλ

Προφίλ

Σκοποί

Σκοπός της ΕΒΨ είναι να υποστηρίξει και να προάγει την αρτιότητα και τον επαγγελματισμό του κλάδου της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τούτο επιτυγχάνεται με την βελτίωση της γνώσης, της παραγωγικότητας και της εικόνας των μελών της, που εξειδικεύονται στην αποθήκευση, διανομή, μεταφορά, πληροφόρηση και άλλες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, προς όφελος των πελατών τους και της Κοινωνίας.

Στόχοι

Η GCSLA είναι μια ανεξάρτητη Ένωση της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics που την διαχειρίζονται τα μέλη της, για τα μέλη της. Η GCSLA είναι μια Ένωση, περιορισμένης ευθύνης και με την εγγύηση του έμπειρου Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της. 

 • Προσφέρει μια ισχυρή υπεράσπιση των υψηλότερων προδιαγραφών για την ανάπτυξη του επαγγέλματος και του Κλάδου. 

 • Συμβάλλει στην άριστη λειτουργία της Εφοδιαστικής Ψυχρής Αλυσίδας στην Ελλάδα. 

 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη για την ανθρώπινη και πνευματική υποδομή, που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο σε όλες τις πτυχές της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics. 

 • Δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης της σταδιοδρομίας των μελών της και ενισχύει την αξιοπιστία τους μέσω της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τη δικτύωση με άλλους επαγγελματίες.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Η GCSLA επιδιώκει μέσω των ενεργειών της να ωφεληθούν τα μέλη της και τα ενθαρρύνει, ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές, με σκοπό την ανατροφοδότηση νέων ιδεών - πρακτικών που θα ωφελήσουν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αλυσίδας εφοδιασμού και της Ψυχρής Εφοδιαστικής Βιομηχανίας. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ένωση είναι η δέσμευση για τη συνεχή εκπαίδευση, τη συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας και την ποιότητα στην απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχοντας πια τοποθετηθεί ως ο επίσημος φορέας τη γνώσης για το σύνολο των κανόνων και των μελών της Αλυσίδας Εφοδιασμού.

Επιδιώξεις

Η επίτευξη συνεργασίας όλων των ευρισκομένων οπουδήποτε μέσα στην Επικράτεια Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, μέσω της συγκέντρωσης και της διασποράς στα μέλη τους, όλων των χρήσιμων πληροφοριών και ανακοινώσεων επί θεμάτων εμπορικών, νομοθετικών, οικονομικών και εν γένει, επί κάθε θέματος που είναι σχετικό και αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου. 

Η διαφώτιση, η ενημέρωση και ο διάλογος με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αποβλέποντας σε πιο ωφέλιμες και πιο σκόπιμες ρυθμίσεις για τις Βιομηχανίες Ψύχους & Logistics, με την υποβολή χρήσιμων και εποικοδομητικών προτάσεων για τη βελτίωση και τη συμπλήρωση της Νομοθεσίας για τον κλάδο. 

Η διάχυση της γνώσης και των μέσων εκσυγχρονισμού στα μέλη της, μέσω επικοινωνίας με προμηθευτές του κλάδου, με έμφαση στα συνδεδεμένα μέλη της.