Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


Προφίλ Μέλους

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

www.afp.aua.gr/
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75
Τηλ 2105294036 Fax 2105294023

E-mail dman@aua.gr

Αρμόδιος

Δραστηριότητες: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ενεργειακής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη Θερμότητα, Διδάκτωρ το Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένος στη βαθμίδα του λέκτορα στο ΓΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Θερμικές εφαρμογές και εξοικονόμηση ενέργειας στη Γεωργία» από το 2010.


Προφίλ:
Δρ. Δημήτρης Μανωλάκος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ενεργειακής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη Θερμότητα, Διδάκτωρ το Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένος στη βαθμίδα του λέκτορα στο ΓΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Θερμικές εφαρμογές και εξοικονόμηση ενέργειας στη Γεωργία» από το 2010. Έχει δημοσιεύσει 15 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 12 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια, κατά το πλείστον διεθνή. Βασικό ερευνητικό του αντικείμενο είναι η μελέτη και πειραματική αξιολόγηση θερμικών και υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση, και παραγωγή νερού από θερμικές και μηχανικές τεχνολογίες αφαλάτωσης καθώς επίσης και η μετατροπή θερμικής ενέργειας σε μηχανικό έργο μέσω της τεχνολογίας οργανικού κύκλου Rankine. Στο πλαίσιο αυτό έχουν μελετηθεί και αξιολογηθεί πειραματικά διάφορα υβριδικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και θερμικά συστήματα. Πιο λεπτομερώς το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας αφορά:

i) Υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΑΠΕ
• Μελέτη, σχεδιασμό και πειραματική αξιολόγηση Φ/Β συστήματος με αποθήκευση ενέργεια σε μικρο-υδροηλεκτρικό και συσσωρευτές για την κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών μικρών οικισμών.
• Μελέτη και σχεδιασμό υβριδικού συστήματος Α/Γ και Φ/Β για την κάλυψη αναγκών μικρών οικισμών σε ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό.
ii) Οργανικό κύκλο Rankine για παραγωγή νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.
• Μελέτη σχεδιασμό και πειραματική αξιολόγηση μονοβάθμιου συστήματος χαμηλής θερμοκρασίας (<90 oC) με ηλιακή ενέργεια
• Μελέτη και σχεδιασμό διβάθμιου συστήματος (130 oC) με ηλιακή ενέργεια
• Μελέτη και σχεδιασμό συστήματος με σταθερή πηγή ενέργειας (θερμικά βιομηχανικά απόβλητα)
• Οικονομική αξιολόγηση μονοβάθμιου και διβάθμιου συστήματος
• Παραμετρική διερεύνηση συστημάτων
iii) Μελέτη και σχεδιασμό συστήματος οργανικού κύκλου Rankine για βελτίωση του βαθμού απόδοσης συγκεντρωτικών Φ/Β συστημάτων