Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΕΒΨ
Το νέο ειδικό τέλος ακινήτων έφερε στην επιφάνεια για μια ακόμη φορά την ανάγκη αποσαφήνισης της ιδιότητας των Ψυκτικών αποθηκών ως Βιομηχανίες. Η ΕΕΒΨ συγκέντρωσε στη Βιβλιοθήκη της Ιστοσελίδας της νομικά έγγραφα, αποδεικτικά της αδιαμφισβήτητης Βιομηχανικής ιδιότητας των Ψυγείων. Πιο συγκεκριμένα, στη Βιβλιοθήκη της ΕΕΒΨ, στην ενότητα 1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2011 μπορείτε να βρείτε:

1. Ν. 4021/ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011:
΄΄ Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης. Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις΄΄.
Σύμφωνα με το άρθρο 53 σχετικά με το Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε), στο νέο τέλος ακινήτων ΔΕΝ υπόκεινται τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Η ουσία της παρούσας παραγράφου έγκειται αφενός στην απόδειξη της βιομηχανικής ιδιότητας των Ψυγείων και αφετέρου στη λέξη ΄΄αποκλειστικά΄΄. Για τα Ψυγεία με μεικτή χρήση ( αποθήκευση και εμπορία για παράδειγμα ), η λύση έρχεται από τη δήλωση Κύριας και δευτερεύουσας χρήσης βάσει ΣΤΑΚΟΔ. 
Ακόμη, εφόσον ένα Ψυγείο διαθέτει τα πιστοποιητικά: 
-Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΠ 8464/21-10-2005) για Αποθηκευτικούς Χώρους – Ψυγεία , από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας,
-Άδεια λειτουργίας Ψυγείου – Αποθήκης από την Δνση Βιομηχανίας
και σύμφωνα με τα επόμενα νομοθετήματα, αποδεικνύεται η Βιομηχανική ιδιότητα επομένως θα πρέπει να υπόκειται στην εξαίρεση του νέου νόμου. 

2. ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002):
΄΄ Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91)΄΄
Σύμφωνα με την παρούσα Υπουργική απόφαση που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωρίζει όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και τις δραστηριότητες σε 10 μεγάλες ομάδες, οι αποθήκες με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υπάγονται στην 9η ομάδα, δηλαδή στις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» υπό Α/Α 293 του επισυναπτομένου Παραρτήματος. 

3. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α’/11-03-2005):
΄΄Ίδρυση και Λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις΄΄.
Σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, οι αποθηκευτικές μονάδες με ψυκτικούς θαλάμους αφού για την λειτουργία τους έχουν μόνιμα εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ( άρθρο 2- Αποθήκες : Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις: αα) Αποθήκευση και συσκευασία ……………….. . γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων) και σύμφωνα με το άρθρο 3 περί πεδίου εφαρμογής: ΄΄Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-2 με στοιχεία α, β, γ, δ και ε΄΄, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/11-03-2005) και αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Γ.Γραμματεια Βιομηχανίας για το Ν. 3325/2005, της 15-5-2006 επιβεβαιώθηκε η υπαγωγή της αδειοδοτησης των αποθηκών με ψυκτικούς θαλάμους στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 


4. Ν 3982/17-6-2011 ( ΦΕΚ 143/ 17-06-2011):
΄΄Απλοποίηση της αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις΄΄.
Αντικατέστησε το Ν. 3325/2005, και στο άρθρο 17 επανέλαβε με την ιδία διατύπωση τα όσα προαναφέρθηκαν ότι προέβλεπε ο Ν.3325/2005 στα άρθρα 2 και 3 αυτού. Οι αποθήκες που για την λειτουργία τους έχουν μόνιμα εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγου Νόμου και επομένως αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της αρμόδιας Περιφέρειας, όπως και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

5. ΚΥΑ 13727/724/5-8-2003 (ΦΕΚ Β’ 1087/5-8-2003):
΄΄Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα΄΄.
Γίνεται κατάταξη των βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων ως προς τον βαθμό όχλησης, η δραστηριότητα των Ψυκτικών αποθηκών κρίνεται όμοια με τις οχλούσες βιομηχανικές και βιοτεχνίες δραστηριότητες. 
Ειδικότερα στο άρθρο 2 της παρούσας ΚΥΑ, σε συνδυασμό με το επισυναπτόμενο σ΄ αυτήν Παράστημα, γίνεται σαφής αναφορά ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης εμπορευμάτων με ψύξη ή κατάψυξη με κωδικό ΕΣΥΕ 631.2β (υπό τον τίτλο «διάφορες εγκαταστάσεις» και Α/Α 296 στο επισυναπτόμενο Παράρτημα), αποτελεί εγκατάσταση η οποία δημιουργεί όχληση όπως η βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. 

6. ΑΠ 509/11.12.1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους:
Σύμφωνα με την με ΑΠ 509/11.12.1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, (γραφείο Νομικού συμβούλου Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας απευθυνόμενη προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση υποστήριξης Βιομηχανιών, Τμήμα Α του ιδίου Υπουργείου), έχει κριθεί ότι “Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αρχική ψύξη διαφόρων τροφίμων, όσο και αυτές που συντηρούν ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα είναι μεταποιητικές μονάδες ,αφού προϋπόθεση για την ψύξη των τροφίμων ή τη συντήρηση των ήδη κατεψυγμένων, είναι η παραγωγή ψυκτικής ενέργειας “ και “ Εξάλλου, ανεξάρτητα με την παραγωγή ψυκτικής ενέργειας, η ψύξη των τροφίμων είναι μεταποιητική δραστηριότητα, διότι σκοπό έχει την διασκευή των τροφίμων, ώστε να επιτυγχάνεται ο χρόνος μέσα στον οποίο πρόκειται να καταναλωθούν “
Η παραπάνω γνωμοδότηση εδόθη ενόψει σχετικού ερωτήματος αν οι αυτοτελείς μονάδες συντήρησης τροφίμων που προβαίνουν είτε σε αρχική ψύξη είτε σε συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων κατά το στάδιο της διακίνησης τους από τον παραγωγό στον καταναλωτή θεωρούνται ότι ασκούν βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. 

7. ΠΟΛ. 1251 21-12-2011 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
"Κοινοποίηση διατάξεωντου άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτραεφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 καιτου Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011»'', σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένωνεπιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν.4021/2011".

Λεπτομέριες στη Βιβλιοθήκη της ΕΕΒΨ.