Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. –ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση του «πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές», στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 29 κατηγορίες μεταφορών.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα χαμηλές, καθώς η χώρα βρίσκεται τρίτη από το τέλος, με δείκτη -8. Κάτω από την Ελλάδα βρίσκονται η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Στον αντίποδα, στην κορυφή κατατάσσεται η Ολλανδία, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

Στον τομέα των «υποδομών και επενδύσεων», η ΕΕ αναφέρει ότι η Ελλάδα πάει καλά στην ολοκλήρωση στο δίκτυο κορμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου, ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Όσον αφορά στην ποιότητα της υποδομής των μεταφορών, οι αξιολογήσεις έχουν βελτιωθεί για τους περισσότερους τρόπους μεταφοράς, από την τελευταία περίοδο αναφοράς.

Ωστόσο, οι υποδομές μόνο των αερομεταφορών λαμβάνουν βαθμολογία άνω του μέσου όρου. Η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου στις λιμενικές, οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές!  

Επίσης, στα αρνητικά στοιχεία το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρόλο που κατάφερε να μειώσει το μέσο χρόνο για την εισαγωγή και την εξαγωγή, διά θαλάσσης, από 15,5 σε 14,5 ημέρες, παραμένει πολύ πάνω από το μέσο της ΕΕ, o οποίoς είναι 11 ημέρες.

Παρατηρείται πρόοδος στην ΕΕ

Δίνοντας έμφαση στους τομείς που απαιτούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις και χάραξη πολιτικής, ο στόχος του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα μεταφορών.

Το να καταστούν οι μεταφορές στην Ευρώπη πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης σε συνδυασμό με μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή και στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, που αποτελούν δύο προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ κα Βιολέτα Μπούλτς: «Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 δείχνει πόσο δυναμικός είναι ο ευρωπαϊκός τομέας μεταφορών.

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για παράδειγμα όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και το άνοιγμα των αγορών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων επίσης δείχνει τι πρέπει ακόμη να γίνει, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών ή για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του».

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες δημόσιες πηγές (όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ).

Μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων το 2014 (IP/14/414), η Επιτροπή συγκέντρωσε λεπτομερέστερους δείκτες επιδόσεων και βελτίωσε την παρουσίαση του πίνακα αποτελεσμάτων.

Στη φετινή έκδοση είναι,επίσης, δυνατόν να εντοπιστεί η πρόοδος κάθε κράτους μέλους στην πορεία του χρόνου. Γενικά, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων.

Η ανάγνωση του πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει, είτε ανά χώρα, είτε με βάση ένα από τα ακόλουθα θέματα:

-Εσωτερική αγορά (περιλαμβάνονται δείκτες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και το ποσοστό μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για τις μεταφορές)·

-Επενδύσεις και υποδομές (περιλαμβάνονται η ποιότητα των υποδομών για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και τα ποσοστά ολοκλήρωσης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

-Ενεργειακή Ένωση και καινοτομία (περιλαμβάνονται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση καυσίμων, τα νέα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ο χρόνος που αναλώνουν οι οδηγοί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση)· και

-Άνθρωποι (περιλαμβάνονται η οδική και η σιδηροδρομική ασφάλεια, οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και η ικανοποίηση των καταναλωτών με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς).

FACTSHEET GREECE.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://ec.europa.eu/]