Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τις απαιτήσεις του 3ου μνημονίου εφαρμόζει, σταδιακά, και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία τροποποιούνται διατάξεις για την ταξινόμηση ΦΙΧ και ειδικότερα, καταργείται η προυπόθεση πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος). 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Α.2 του άρθρου 2 –Μέρος Β΄ του νόµου 4336/2015, µε την οποία τροποποιείται το ν.δ. 49/68 (ΦΕΚΑ΄294), για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ):

i. Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη πραγµατοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος).

ii. Υποβάλλεται, µεταξύ άλλων, στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών οποιοδήποτε νοµίµως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας ?.Ο.Υ., το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης καθώς και το αντικείµενο αυτής.

Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέµα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET.

iii. Υποβάλλεται,επιπρόσθετα, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών, εφόσον απαιτείται για την άσκηση συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις περί νοµοθεσίας ΦΙΧ αυτοκινήτων(πχ βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλµατος για την ταξινόµηση ΦΙΧαυτοκινήτων Οδικής Βοήθειας, άδεια εµπορίας της Εταιρίας που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, για την ταξινόµηση ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων µεταφοράς υγρών καυσίµων, άδεια συλλογής – µεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων για την ταξινόµηση ΦΙΧ αυτοκινήτων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή - µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων).

iv. Κατά τα λοιπά, πέραν της κατάργησης της προϋπόθεσης του τζίρου κατά τα ανωτέρω,εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόµενες γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις για την ταξινόµηση συγκεκριµένων κατηγοριών ΦΙΧ αυτοκινήτων.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 – Μέρος Γ΄ του νόµου 4336/2015, οι ρυθµίσεις της υποπαραγράφου Α.2 του άρθρου 2 – Μέρος Β΄ του νόµου εφαρµόζονται πλέον άµεσα.

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]