Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΕΕ: ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ, σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009].

Η νομοθεσία της ΕΕ είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, για να επιτραπεί η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, και με τον τρόπο αυτό ευνοεί την ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών, με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού.

Η δημιουργία εθνικών μητρώων και η αμοιβαία διασύνδεσή τους θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Το αίτημα εστάλη με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ.

Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες.Στην αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Κανονισμός ΕΕ 1071_2009.pdf

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]