Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΣΤΑ 348 ΕΚΑΤ. Η ΑΓΟΡΑ3PL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΤΟ 40% ΤΩΝ LOGISTICS

Στα 348 εκατ. ευρώ εκτιμάται το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των Third Party Logistics - 3PL το 2014, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», στο πλαίσιο σειράς μελετών αγοράς, που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις».

Ειδικότερα, ο «Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ)» της αγοράς των 3PL διαμορφώθηκε σε -6,2% την περίοδο 2009-2014. Ωστόσο, η αγορά περιόρισε τον ρυθμό μείωσής της σε -2,5% το 2014, έναντι -4,8% το 2013, κάτι το οποίο φανερώνει σημάδια σταθεροποίησης.

Η αποθήκευση και διανομή αποτελούν τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 3PL, καλύπτοντας το 95% περίπου των, εν λόγω, υπηρεσιών, με τον κλάδο τροφίμων - ποτών - καπνού να καταλαμβάνει το 40% των υπηρεσιών logistics.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, που εστιάζεται στην τιμολογιακή πολιτική, στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ορθολογικότερη σχέση τιμής - ποιότητας (value formoney) και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων τη δεκαετία του 2000 και η ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου, λόγω του σημαντικού κόστους επένδυσης, ενέτειναν περαιτέρω τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της συγκεκριμένης αγοράς, η ένταση του ανταγωνισμού αναμένεται να αυξηθεί, δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται στην Ελλάδα ως, «εν δυνάμει», διαμετακομιστικός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης από πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Επίσης, εξετάζεται από μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, δημιουργώντας περιφερειακά hubs, διατηρώντας ωστόσο τις γραμμές βασικής μεταφοράς (primarytransports).

Πάντως, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πορεία του κλάδου αποτυπώνονται εύληπτα στον βαθμό ικανότητας των επιχειρήσεων, στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων και στην αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων,την περίοδο 2009 -2014 και ιδιαίτερα το 2011.

Η διαχρονική, σχετικά μικρή, μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών.

Οσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, σημειώνεται ότι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων 3PL, η περαιτέρω χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες τους και η εστίασή τους στην εξυπηρέτηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, αποτελούν παράγοντες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και για μελλοντική ανάπτυξη.

Σημαντική κρίνεται και η συμβολή της Πολιτείας, με το νέο νόμο που ρυθμίζει την πολιτική για την εφοδιαστική αλυσίδα, με τον οποίο διασαφηνίζεται ο ορισμός των Logistics, καθορίζονται οι δραστηριότητές τους και καθιερώνεται ο ορισμός των συναφών επιχειρήσεων.

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]