Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά αντιμετωπίζει την ολοένα και πιο πιεστική ανάγκη να εξασφαλίσει ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπερβολική εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό πηγών εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά το φυσικό αέριο, καθιστά τις χώρες της Ένωσης ευάλωτες και την ασφάλεια έναντι διαταραχών εφοδιασμού διακύβευμα μείζονος στρατηγικής σημασίας. Εύλογος είναι, συνεπώς, ο περιορισμός της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ούτως ώστε να μειωθεί εν συνεχεία το κόστος της ενέργειας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών τιμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας την προσαρμογή της σε αυτές τις προκλήσεις σχεδίασε τη στρατηγική – πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση, η οποία βασίζεται στους εξής τρεις στόχους για την ενωσιακή ενεργειακή πολιτική: ασφάλεια εφοδιασμού, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ενεργειακή Ένωση επικεντρώνεται στους κάτωθι κομβικούς άξονες:

-Ρήτρα αλληλεγγύης: προώθηση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, μέσω της μείωσης της εξάρτησης από έναν και μόνο προμηθευτή, καθώς και συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω συμφωνιών που πληρούν τους κανόνες διαφάνειας της Ε.Ε.

-Εσωτερική αγορά ενέργειας: ελεύθερη ροή ενέργειας διαμέσου των συνόρων με αυστηρή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων σε τομείς, όπως ο ενεργειακός διαχωρισμός και η ανεξαρτησία και ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών,πράγμα ιδιαίτερα επίκαιρο και για τη χώρα μας.  Επανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι πιο διασυνδεδεμένη και πιο ευέλικτη.

-Ενεργειακή απόδοση: ουσιαστική επανεξέταση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ούτως ώστε να εξορθολογισθεί η κατανάλωση ενέργειας.

-Απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: αποτελεσματική απορρόφηση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας, ιδίως της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές.

-Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα: προώθηση ηγετικού ρόλου της Ε.Ε. στον τομέα της τεχνολογίας, ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νέας γενιάς,επέκταση εξαγωγών αλλά και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Ειδικότερα,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη Ανακοίνωσή της ((COM(2015) 80 final) EnergyUnion Package – Communication form the Commission: A Framework Strategy for aresilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy) αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία και προτεραιότητες δράσης, των οποίων η υλοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την Ενεργειακή Ένωση. Πρώτη προτεραιότητα για τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί η πλήρης εφαρμογή και αυστηρή επιβολή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ενέργεια και των κείμενων διατάξεων ενεργειακής ρύθμισης που επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο. Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως τη νομοθεσία για την ενέργεια, και ιδίως την 3η δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, και θα επιβάλει με αυστηρό τρόπο τους κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει δέσμη μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού στην αγορά φυσικού αερίου τροποποιώντας τον υφιστάμενό της σχετικό Κανονισμό, ενώ θα εκπονήσει και συνολική στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και την αποθήκευσή του.

Αναφορικά με τις διακρατικές συμφωνίες ενεργειακού περιεχομένου, θέμα αυξημένου ενδιαφέροντος για την χώρα μας, προβλέπεται για το 2016 η αναθεώρηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, με στόχο την αποτελεσματική εξασφάλιση της συμβατότητας με τη νομοθεσία της Ε.Ε. πριν από τη διαπραγμάτευση των σχετικών συμφωνιών, την υποχρεωτική συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές,την εκπόνηση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που να καλύπτουν τους κανόνες της Ε.Ε. και να διασφαλίζουν την αύξηση της διαφάνειας των εμπορικών συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου.

Στον τομέα των υποδομών, η στρατηγική – πλαίσιο της Επιτροπής προβλέπει την υποστήριξη υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομών, και ιδίως των έργων κοινού ενδιαφέροντος, με χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και να μεγιστοποιηθεί η θετική τους επενέργεια.

Επιπροσθέτως,η Ενεργειακή Ένωση προϋποθέτει, σύμφωνα με τη στόχευση της Επιτροπής, τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας προς όφελος των πολιτών/καταναλωτών, την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την βέλτιστη,οικονομικά ορθολογική ενσωμάτωση στην αγορά της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και την διόρθωση της επί του παρόντος μη συντονισμένης ανάπτυξης στα επιμέρους κράτη μέλη μηχανισμών διασφάλισης επάρκειας ισχύος (ΜΔΕΙ – capacity mechanisms). Τα παραπάνω επιβάλλουν, κατά την Επιτροπή, την επανεξέταση του υφιστάμενου τρόπου σχεδίασης της αγοράς (market design).

Τέλος,σκοπός της προωθούμενης πολιτικής στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 27% έως το 2030, καθώς και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των οποίων το μερίδιο θα ανέρχεται έως το 2030 σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 27% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας εντός της Ε.Ε. Η Επιτροπή δε ανακοίνωσε ότι προς επίτευξη αυτού του σκοπού θα προβεί στην πρόταση νέου κανονιστικού πακέτου για τις ΑΠΕ εντός των ετών 2016-2017.

Απ’όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αναγγελθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης συνιστά κομβική κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και την αναδιαμόρφωσή της, η οποία θα επηρεάσει ριζικά τα επόμενα χρόνια και την ενεργειακή αγορά της χώρας μας.

[ΠΗΓΗ:http://energypress.gr/]