Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΕΒΙΚΕΝ ΥΠΕΡ ΡΑΕ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του διοικητικού εφετείου Αθηνών πραγματοποίησε η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας κατά της ΔΕΗ και της προσφυγής που έχει κάνει εναντίον της απόφασης για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στην εταιρεία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το πρόστιμο υπέρ του κύρους παρεμβαίνουν οι βιομηχανικοί καταναλωτές αφορά στην απόφαση 307/2013 της ΡΑΕ και αφορά στην άρνηση της ΔΕΗ να διαπραγματευτεί εξατομικευμένα τιμολόγια για τους πελάτες μέσης τάσης ως όφειλε.

Στην παρέμβαση που πραγματοποίησε η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρεται ότι οι βιομηχανικοί καταναλωτές έχουν προφανές έννομο συμφέρον προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ρυθμιστική αρμοδιότητα της ΡΑΕ για τη διαφύλαξη της ορθής λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των πελατών ΜΤ, καθώς και για την επιβολή προστίμων σε περίπτωση παράβασης της ρυθμιστικής νομοθεσίας.Επίσης οι βιομηχανικοί καταναλωτές θεωρούν ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των κρίσεων της ΡΑΕ αναφορικά με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τη ΔΕΗ όταν αυτή προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικούς πελάτες Μέσης Τάσης, ενόψει της θέσης της στην αγορά προμήθειας.

Επίσης οι βιομηχανίες παρεμβαίνουν προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συμπεριφορές της ΔΕΗ ΑΕ, όπως η επίδικη, έναντι Πελατών ΜΤ, αφενός παραβιάζουν τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, αφετέρου, δικαιολογούν την επιβολή κυρώσεων,όπως το πρόστιμο της ΡΑΕ.

Μεταξύ άλλων τα επιχειρήματα των βιομηχανικών καταναλωτών στην παρέμβασή τους υπέρ της απόφασης της ΡΑΕ αναφέρουν τα εξής:

Με την προσβαλλόμενη απόφαση της ΡΑΕ πιστοποιήθηκε επίσημα η οιονεί μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ ΑΕ στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς τους Πελάτες ΜΤ και ΥΤ, καθώς οι τελευταίοι δεν έχουν την αντικειμενική δυνατότητα να στραφούν σε εναλλακτικούς της ΔΕΗ ΑΕ προμηθευτές με εύλογο και οικονομικά ανεκτό κόστος

Η ΔΕΗ ΑΕ απέχει σημαντικά από την αποδοτική χρήση των πόρων της και ότι, λόγω της θέσης που διαθέτει στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να μετακυλύει την αναποτελεσματικότητά της αυτή στις τιμές των τελικών καταναλωτών
Είναι η υποχρεωμένη η ΔΕΗ να καταρτίσει εξατομικευμένα τιμολόγια σύμφωνα με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κάθε Πελάτη κατόπιν ουσιαστικών και ειλικρινών διαπραγματεύσεων.

Η συστηματική παράλειψη υποβολής εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ των αναγκαίων εξατομικευμένων τιμολογίων και η απουσία ουσιαστικής και ειλικρινούς διαπραγμάτευσης με τους Πελάτες της συνιστά κατ’επανάληψη παραβίαση των ρυθμιστικών της υποχρεώσεων.

Η άρνηση της ΔΕΗ ΑΕ ναδιαπραγματευτεί ουσιαστικά με τους Πελάτες της στη ΜΤ, προσφέροντάς τους προς διαπραγμάτευση περισσότερα του ενός ανταγωνιστικά τιμολόγια, προσαρμοσμένα κατά το δυνατόν στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά φορτίου κάθε Πελάτη, ή έστω υποκατηγορίας Πελάτη ΜΤ, προκαλούσε σοβαρή οικονομική ζημία τόσο στους πελάτες αυτούς όσο και στην εθνική οικονομία εν γένει 

ΔΕΗ

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι κύκλοι της ΔΕΗ απαντώντας στο κύριο ζήτημα που τίθεται στην προσφυγή της ΕΒΙΚΕΝ ανέφεραν ότι υπάρχει εξατομίκευση, μέσω των 5 διαφορετικών τιμολογίων για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τα οποία στηρίζονται στην ομαδοποίηση επιχειρήσεων με ίδιο ενεργειακό προφίλ.

 

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]