Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Με τα δύο προγράμματα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2020 επιδοτούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και στον κλάδο της Εφοδιαστικής αλυσίδας είτε για υφιστάμενες είτε για νεοσύστατες εταιρείες. Αναλυτικότερα τα δύο προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ είναι τα ακόλουθα:

Α.Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» (100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης)

Το πρόγραμμα αναμένεται να αφορά άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών που θέλουν να ιδρύσουν νέες, καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
 • Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).
   

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Πολιτιστική- Δημιουργική Βιομηχανία


Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία .
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης).
 • Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.).
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

 

Διάρκεια Επιχορήγησης: Έως 24 μήνες.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 25.000 έως 40.000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.

Προκαταβολή Επιχορήγησης: Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής για το 40% της επιχορήγησης.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 50 εκ ευρώ.

 

Β.Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων)

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Υγεία 
 • Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ.1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας - De minimis, (ΕΚ .1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη,επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση , εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία , όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (πχ . ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή / και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.

Προκαταβολή Επιχορήγησης: Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων , Σχεδιασμός και Τυποποίηση .
 • Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας.
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο , πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρκεια Επιχορήγησης: Έως 24 μήνες.

?ιαδικασία αξιολόγησης: Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών. Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 50 εκ ευρώ.

 

[ΠΗΓΗ:http://www.supply-chain.gr/]