Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2007-2011 > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ

 

Τηλ:210-3469606 Φαξ 210-3469906

Email: info@cold.org.gr

 

 

Αθήνα : 18/02/2011

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών κα πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την Πρόσκληση Α΄ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.


Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους με απόφαση του ΔΣ  την 17/02/2011 (αρ.πρακτ 3 ), προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με υποβολή προσφορών κατόπιν πρόσκλησης για την ανάδειξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, με βάση τις απαιτήσεις του Οδηγού της Πρόσκλησης Α΄ της ΕΚΑΕ για την τήρηση των Κανόνων Εθνικού Δικαίου περί Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη 1 (ενός) κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής, η υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β΄ για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα  (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους), η ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το σχέδιο διαρθρωτικής προσαρμογής, η υποβολή τεχνικών δελτίων πράξης και η σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών και δελτίων παρακολούθησης πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β΄.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου/ κλαδικού σχεδίου διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β΄ με πλαφόν τις 80.000€. Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχετικής σύμβασης του σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η συγχρηματοδότηση του έργου είναι 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 20% από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων φορέων θα κατατεθούν στα γραφεία του Συνδέσμου μας (Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους) την Δευτέρα, 7/3/2011 από τις 9:00-15:00.