Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2015 > ΡΑΕ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ 2016 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΜΕΑΡ

Η ΡΑΕ, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας, ανακοίνωσε τις νέες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) και Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) ηλεκτρικής ενέργειας,καθώς και τις νέες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων(ΕΤΜΕΑΡ), που θα ισχύσουν κατά το 2016.

Όπως αναφέρει η Αρχή, οι εν λόγω αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ως άνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ’ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών)για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh,σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου.

Α. Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διάθεση ποσοστού ύψους 60% των αναμενόμενων εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων του 2016 για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ κατά το έτος αυτό, δηλαδή περίπου 175εκ. €, προσδιόρισε τις χρώσεις ΕΤΜΕΑΡ οι οποίες θα ισχύσουν από 1.1.2016,όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 1, ανά κατηγορία καταναλωτή:

Πίνακας 1.Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2014-2015 και 2016.

Κατηγορία Πελάτη

ΕΤΜΕΑΡ

2014-2015

2016

Μεταβολή

€/1000kWh

€/1000kWh

€/1000kWh

%

Οικιακοί

26,30

24,87

-1,43

-5,4%

Αγροτικοί ΧΤ

11,39

10,69

-0,70

-6,1%

Λοιποί ΧΤ

30,89

28,21

-2,68

-8,7%

ΜΤ άνω των 13 GWh

2,31

2,48

0,17

7,4%

Αγροτικοί ΜΤ

10,83

10,12

-0,71

-6,6%

Λοιποί ΜΤ

12,77

10,12

-2,65

-20,8%

ΥΤ

2,23

2,41

0,18

8,1%

Μεσοσταθμική

19,73

18,13

-1,60

-8,1%

 

Η μείωση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 ανέρχεται στα 130 εκ. € (από ~1067 εκ. € εκτιμώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από ΕΤΜΕΑΡ κατά το 2015, σε ~937 εκ. € το 2016). Το γεγονός αυτό οδηγεί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, σε μεσοσταθμική μείωση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 κατά 8.1%, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις των ετών 2014-2015.

Οι νέες αυτές χρεώσεις, κατόπιν εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας, σηματοδοτούν και εξυπηρετούν σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής της χώρας στις αντίστοιχες επιταγές των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δυνατότητα πλήρους προσαρμογής θα επανεξετασθεί κατά την αναθεώρηση των τιμολογίων του ΕΤΜΕΑΡ τον Ιούνιο του 2016, βάσει της σχετικής δέσμιας αρμοδιότητας της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εξελίξεων που θα έχουν δρομολογηθεί για την πλήρη υλοποίηση των απαιτήσεων των Κατευθυντήριων Γραμμών, για την οποία η Αρχή έχει γνωμοδοτήσει αρμοδίως.

Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

Το ετήσιο κόστος και το απαιτούμενο έσοδο για τη χρήση του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2016 μειώθηκαν κατά 2,1% και 2,4% αντίστοιχα,σε σχέση με το 2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί, επιφέροντας αντίστοιχη μείωση των τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ:

 

Πίνακας 2.Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2015 και 2016

Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2015 (ποσά σε εκ. €)

 

Κύριος ΕΔΔΗΕ

Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ

Σύνολα

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Μεταβολή

 

εκ. €

εκ. €

εκ. €

εκ. €

εκ. €

εκ. €

εκ. €

%

Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ

322,71

324,25

451,47

433,53

774,18

757,78

-16,40

-2,12%

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ

318,09

319,84

447,74

427,61

765,84

747,45

-18,39

-2,40%

 

Αναφορικά με τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) για το έτος 2016 που αποτυπώνονται στον πίνακα 3 και θα ισχύσουν από 1.2.2016,παρατηρείται,σε όλες τις κατηγορίες πελατών, είτε μείωση (στους πελάτες Μέσης Τάσης) είτε σταθεροποίηση των χρεώσεων, τόσο της ισχύος όσο και της ενέργειας, σε σχέση με το 2015.

Πίνακας 3. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2014-2015 και 2016

 

Γ. Χρεώσεις ΧρήσηςΣυστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ):

Το ετήσιο επιτρεπόμενο και το απαιτούμενο έσοδο για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ μειώθηκαν κατά 1,7% και 5,4%, αντίστοιχα, για το έτος 2016 σε σχέση με το 2015, όπως φαίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί:

 

Πίνακας 4.Ετήσιο Επιτρεπόμενο & Απαιτούμενο Έσοδο Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2015 και 2016

Ετήσιο Επιτρεπόμενο & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ

 

2015

2016

Μεταβολή

 

εκ. €

εκ. €

εκ. €

%

Ετήσιο Επιτρεπόμενο έσοδο ΕΣΜΗΕ

254,65

250,20

-4,45

-1,7%

Ετήσιο Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ

215,11

203,42

-11,69

-5,4%

 

Για το έτος 2016, σε όλες τις κατηγορίες πελατών παρατηρείται μείωση τόσο της χρέωσης ισχύος όσο και της χρέωσης ενέργειας, σε σχέση με τις αντίστοιχες που ίσχυσαν για το 2015, πλην μίας κατηγορίας πελατών, στην οποία παρατηρείται μικρή αύξηση (Λοιποί πελάτες ΧΤ), η οποία αντισταθμίζει μερικώς την αντίστοιχη σημαντική μείωση που είχε επέλθει στην κατηγορία αυτή κατά την προηγούμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων.Οι νέες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) έχουν ως αποτυπώνονται στον πίνακα 5 και θα ισχύσουν από 1.2.2016.

Πίνακας 5. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2014-2015 και 2016

 

[ΠΗΓΗ:http://energypress.gr/]