Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι ελληνικές ΜΜΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τα δύο μικρά από απόψεως προϋπολογισμού, αλλά ουσιαστικά προγράμματα του ΕΠΑΝ, που αφορούν την καταχώριση των επιχειρήσεων στο EMAS - Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων (Δράση 2.9.2) και την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 - έτους 2005 (Δράση 2.5.2.).

Δράση 2.9.2 Η ΔΡΑΣΗ αφορά την Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την καταχώριση των Επιχειρήσεων στο EMAS [Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001] ή/και για την απόκτηση Οικολογικού Σήματος προϊόντων (Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20/1/2006 και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ανέρχεται στα 9.090.909 ευρώ.  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.
΄Υψος ενίσχυσης
Το χρηματοδοτικό σχήμα συνίσταται σε δημόσια δαπάνη 55% και σε ιδιωτική συμμετοχή 45%. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός επιλέξιμος για επιχορήγηση προϋπολογισμός της πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 176.000 ευρώ.

Δράση 2.5.2
Η ΔΡΑΣΗ αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων των τομέων μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/1/2006 και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση είναι 1.200.000 ευρώ. Το ύψος επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%.
΄Υψος ενίσχυσης
Δημόσια επιχορήγηση 50% των έργων του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να είναι έως και 30.000 ευρώ.