Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα και αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, οδήγησε στην υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων και στη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας και επιχειρησιακής πρακτικής για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων επιδιώκεται με ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται και έχουν εθνική, ευρωπαϊκή ή και διεθνή ισχύ. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Τα ΣΠΔ εφαρμόζονται εθελοντικά από δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, οι οποίες με την πιστοποίησή τους μπορούν να τεκμηριώσουν την περιβαλλοντική τους αξιοπιστία, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, τις επιδόσεις και τα οικονομικά τους μεγέθη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προδιαγραφών για ΣΠΔ αποτελούν το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS.

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001” αποτελεί μια επί μέρους παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, που σκοπό έχει την ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ των τομέων μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου για την εισαγωγή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2006.

Το ISO 14001 αποτελεί Διεθνές Πρότυπο της σειράς ISO 14000 το οποίο εκδόθηκε αρχικά το 1996 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και εφαρμόζεται εθελοντικά. Στα τέλη του 2004 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 14001:2004. Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να διαμορφώσει μια περιβαλλοντική πολιτική και αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους.

(ΠΗΓΗ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 69 Β.Ε.Π.)