Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπενθυμίζουμε ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόγραμμα που επιδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την αύξηση της Ανταγωνιστικότητά τους. Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2005

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Είναι εκείνες που το 50% (στα συνεργεία αυτοκινήτων μόνο το 25%) και πλέον του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2004 προέρχεται από παροχή υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελούν και εντάσσονται στο πρόγραμμα τα Φαρμακεία και τα Βενζινάδικα . Θα πρέπει επίσης να:

 Έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2002.
 Απασχολούν αριθμό εργαζομένων από 1 έως 9 άτομα µε σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το έτος 2004
 Μην συμμετέχουν σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων µε τη μορφή franchising
 Να εμφανίζουν την τελευταία 3ετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων
 Είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας
 Είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό ή Επαγγελματικό Τµήµα του Επιμελητηρίου του Νομού της έδρας τους

Επιλέξιμες Επενδύσεις σε Πάγια

 Αναμόρφωση, ανακαίνιση, μετατροπή καταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού σε όλους τους ανωτέρω χώρους (ράφια, πάγκοι ) ή και κατασκευή εγκαταστάσεων για τους χώρους της επιχείρησης.
 Αγορά εγκατάσταση, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, αυτοματοποίησης διαδικασιών, προστασίας και γενικότερα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.
 Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, συλλογή στοιχείων, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων).
 Αγορά καινούργιων επαγγελματικών μεταφορικών μέσων (αποκλειομένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης), όπου το σύνολο των δαπανών που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία δεν µμπορούν να ξεπερνούν τα 20.000,00 ΕΥΡΩ.

Επιλέξιμες Επενδύσεις σε άυλα

 Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9001:2000, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΕΛΟΤ 14000 και EMAS, Διασφάλισης Υγιεινής και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας . ΕΛΟΤ 1801).
 Εκτέλεση εκστρατειών διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας .
 Συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces) και τράπεζες πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 Ενέργειες συµµετοχής σε Κλαδικές Εκθέσεις.
 Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση κάθε µορφής μελετών σχετιζόµενων µε το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερομένων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Χρηματοδότηση

 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο κυμαίνεται από 25.000,00 ΕΥΡΩ έως 100.000,00 ΕΥΡΩ.
 Το ποσοστό της επιχορήγησης ξεκινάει από το 45% και φτάνει έως το 55% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ το ποσοστό του τραπεζικού δανεισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 30% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αντίστοιχα, το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συµµετοχής αντιστοιχεί στο 25% επί του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία προδημοσίευσης του προγράµµατος (25/07/2005), εκτός των δαπανών εκτέλεσης διαφημιστικών εκστρατειών, προβολής . προώθησης του διαδικτύου, συµµετοχής σε εκθέσεις, οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες µετά την ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο παρόν πρόγραµµα.