Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Δύο Προγράμματα στον αέρα από το ΥΠΑΝ για την ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας και στους συνεργάτες μας ότι έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο προγράμματα που επιδοτούν, τις μικρές (μέτρο 2.7.1) & τις μεσαίες (μέτρο 2.5.3) Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού, καθώς και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), για την αύξηση της Ανταγωνιστικότητά τους με καταληκτική ημερομηνία την 29 Ιουλίου 2005.


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Για το μέτρο 2.7.1 και τις ΜΙΚΡΕΣ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:
1. Έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν από την 01/01/2002.
2. Απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα.
3. Εμφανίζουν την τελευταία 3ετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.
4. Δεν συμμετέχει στο Μετοχικό τους κεφάλαιο μη Μικρομεσαία Επιχείρηση με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.
5. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα 10 εκ ευρώ διαδοχικά για τα δύο τελευταία έτη.
Για το μέτρο 2.5.3 και τις ΜΕΣΑΙΕΣ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:
1. Έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν από την 01/01/2002.
2. Απασχολούν από 50 έως 250 άτομα.
3. Εμφανίζουν την τελευταία 3ετία θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.
4. Δεν συμμετέχει στο Μετοχικό τους κεφάλαιο μη Μικρομεσαία Επιχείρηση με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.
5. Θα πρέπει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από την μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στην μεταποίηση υπηρεσίες να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 250.000 Ευρώ ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών δεν πρέπει να περνάει τα 50.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Επενδύσεις σε Πάγια
1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. (έως 150.00 ευρώ για το μέτρο 2.7.1 και έως 40% του προϋπολογισμού και έως 500.000 ευρώ για το μέτρο 2.5.3 και έως 30% του προυπολογισμού)
2. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού παραγωγής (κύριου, βοηθητικού), ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού CAD.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου.
5. Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα "e-business management" και "e-business development"
6. Προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).
7. Αγορά λογισμικού ή ανάπτυξη λογισμικού για τις επιχειρήσεις του κλάδου 72. (Πληροφορικής)
8. Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων - χρήσης τεχνογνωσίας
9. Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της
επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, ERP, κ.λ.π.).

Επιλέξιμες Επενδύσεις σε άυλα
1. Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
2. Συμμετοχή σε "e-marketplaces", δαπάνες σύνδεσης.
3. Ενέργειες συμμετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις.
4. Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών
σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
5. Εκπόνηση & Διαχείριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Γενικοί Περιορισμοί.
1. Για τις ΜΙΚΡΕΣ μεταποιητικές επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο κυμαίνεται από 25.500 ΕΥΡΩ έως 1.000.000 ΕΥΡΩ και παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 85% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2002-2004). Για τις ΜΕΣΑΙΕΣ μεταποιητικές επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο κυμαίνεται από 200.000 ΕΥΡΩ έως 4.000.000 ΕΥΡΩ και παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 85% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2002-2004)
2. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 45% έως 55% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (ανάλογα την γεωγραφική περιοχή), το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής αντιστοιχεί στο 25% επί του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ τα ποσοστά του τραπεζικού δανεισμού κυμαίνονται από 20% έως 30% ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης

3. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για μεν τις ΜΙΚΡΕΣ μεταποιητικές από 25 Μαΐου 2005 και μετά για δε τις ΜΕΣΑΙΕΣ μεταποιητικές από 2 Ιουνίου 2005 και μετά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Συνδεδεμένα μέλη της Ένωσης - εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - πατήστε εδώ