Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ με την οποία υλοποιούνται “επιδεικτικά έργα εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών”, υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Δ. Σιούφας, ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου, Νίκου Στεφάνου. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1 “Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών” του Μέτρου 3.1 “Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας” και τα έργα που θα υλοποιηθούν θα επιχορηγηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ) του Γ'Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με το κατώτερο όριο προϋπολογισμού μιας πρότασης να διαμορφώνεται στα 70.000 ευρώ, ενώ το ανώτερο όριο στα 880.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης κάθε χρηματοδοτούμενης πρότασης επιδεικτικού έργου καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών διαφέρει αναλόγως της γεωγραφικής θέσης υλοποίησης του έργου και κυμαίνεται από 40% έως 53% για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι δυνατό να αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες και τα ενισχυόμενα έργα μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν σχετικές επενδυτικές προτάσεις στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005. Σημειώνεται ότι ως καινοτόμες τεχνολογίες θεωρούνται εκείνες που έχουν αποδείξει την τεχνική τους αρτιότητα, αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά είναι περιορισμένη, λόγω υψηλού οικονομικού κινδύνου. Οι τεχνολογίες, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1, είναι οι εξής:


1. Συμπαραγωγή ή Πολυπαραγωγή (ισχύος μέχρι 500 KW) με χρήση ΑΠΕ ή/και Φ.Α.
2. Ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 80kW
3. Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός φωτοβολταϊκών)
4. Καινοτόμα φωτοβολταϊκά συστήματα (π.χ. θερμοβολταϊκά, που αξιοποιούν τη θερμική ή υπέρυθρη ακτινοβολία)
5. Καινοτόμα υβριδικά συστήματα ηλιακού φωτισμού (π.χ. μεταφορά ηλιακής ακτινοβολίας μέσα σε κτίρια με κυματαγωγούς για την υποκατάσταση τεχνητού φωτισμού με ηλιακό)
6. Ηλιακή ψύξη
7. Συνδυασμένη ηλιακή θέρμανση και ψύξη
8. Συνδυασμένη θέρμανση-ψύξη με χρήση βιομάζας ή γεωθερμικής ενέργειας
9. Συστήματα κλιματισμού χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό πεδίο
10. Παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου με χρήση ΑΠΕ ή με ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας, και ενεργειακή αξιοποίησή του (π.χ. με χρήση κυψελών καυσίμου)
11. Τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ενέργειας θαλασσών (π.χ. με παραγωγή πεπιεσμένου αέρα και στην συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.)
12. Συνδυασμός των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών.